xem-chi-tiet-tin - UBND huyện Vị Thủy

 

Vị Thủy tổ chức Hội nghị thông tin, tuyên truyền về các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn huyện năm 2022

Ngày 01-11-2022

Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2022 của UBND huyện Vị Thủy về việc tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn huyện năm 2022, ngày 26/10/2022, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện phối hợp với UBND xã Vĩnh Trung tổ chức Hội nghị thông tin, tuyên truyền về các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.