xem-chi-tiet-tin - UBND huyện Vị Thủy

 

Thành lập Tổ hợp tác trồng mít ruột đỏ

Ngày 15-07-2022

Thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam là một trong 3 nhiệm vụ thường xuyên của Hội. Chính vì thế,  Hội LHPN huyện luôn sâu sát và hướng dẫn Hội cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ này. Vừa qua, Hội LHPN huyện hướng dẫn, chỉ đạo Hội LHPN xã Vị Đông vận động thành lập Tổ hợp tác trồng mít ruột đỏ.