xem-chi-tiet-tin - UBND huyện Vị Thủy

 

THÔNG BÁO V/v lấy ý kiến nội dung Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Vị Thủy

Ngày 13-11-2020

THÔNG BÁO

V/v lấy ý kiến nội dung Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Vị Thủy

Căn cứ Điều 43 Luật Đất đai năm 2013 được sửa đổi, bổ sung tại Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018; Điều 8 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Điều 57 Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Ủy ban nhân dân huyện Vị Thủy thông báo tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư nội dung dự thảo quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Vị Thủy trên trang thông tin điện tử huyện Vị Thủy tại địa chỉ: http://vithuy.haugiang.gov.nv (mục Thông báo và liên hệ) để các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp ý kiến, làm cơ sở để hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

1. Hồ sơ lấy ý kiến gồm:

- Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021;

- Danh mục các công trình, dự án thực hiện trong thời kỳ 2021 – 2030 và công trình, dự án đăng ký thực hiện trong năm 2021;

- Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021.

2. Hình thức đóng góp ý kiến:

Mọi thông tin đóng góp xin gửi về địa chỉ email: tainguyenmoitruongvt@gmail.com hoặc gửi văn bản trực tiếp cho phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vị Thủy tại địa chỉ: số 17 đường Ngô Quốc Trị, ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

Giao phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến; chỉnh sửa, hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện để trình cấp thẩm quyền.

3. Thời hạn góp ý kiến: 30 ngày kể từ ngày thông tin được đăng tải.

Ủy ban nhân dân huyện Vị Thủy rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn về nội dung dự thảo quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Vị Thủy./.


Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy thông báo lịch tiếp công dân định kỳ vào thứ Tư hàng tuần, trong năm 2020, cụ thể như sau:

- Tháng 01/2020: ngày 08-15 và ngày 22.

- Tháng 02/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 3/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 4/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 5/2020: ngày 06-13-20 và ngày 27.

- Tháng 6/2020: ngày 03-10-17 và ngày 24.

- Tháng 7/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 8/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 9/2020: ngày 09-16-23 và ngày 30.

- Tháng 10/2020: ngày 07-14-21 và ngày 28.

- Tháng 11/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 12/2020: ngày 02-09-16-23 và ngày 30.

          Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện sẽ tiếp công dân đột xuất khi cần thiết theo quy định của Luật Tiếp công dân.

* Thời gian tiếp công dân:

- Sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ.

- Chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

* Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp công dân huyện hoặc phòng họp 1 - UBND huyện Vị Thủy. Số 01, đường Ngô Quốc Trị, ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

 

 

Đang online: 1
Hôm nay: 1630
Đã truy cập: 1097711
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.