xem-chi-tiet-tin - UBND huyện Vị Thủy

 

THÔNG BÁO V/v Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2020

Ngày 31-08-2020

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2020

 

Căn cứ Thông báo số 1872/TB-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2020;

Ủy ban nhân dân huyện Vị Thủy thông báo về việc Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2020, như sau:

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, trường học, doanh trại lực lượng vũ trang và các hộ nhân dân treo cờ Tổ quốc vào ngày Lễ Quốc khánh 2/9/2020.

2. Lễ Quốc khánh 2/9/2020: cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ 01 ngày.

3. Trong ngày nghỉ Lễ, Thủ trưởng các phòng, ban ngành huyện, Chủ tịch UBND xã, thị trấn phân công trực Lễ, canh gác bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị; báo cáo kịp thời những vấn đề nổi cộm, phát sinh (nếu có) về Văn phòng HĐND và UBND huyện (điện thoại số 0293.3571292; Fax: 0293.3571057).

Thông báo được phổ biến đến các cơ quan, tổ chức và nhân dân biết để thực hiện./.

 Nơi nhận:

- TT: HU, HĐND, UBND huyện;        PHÓ CHỦ TỊCH

- UBMTTQVN và các hội, đoàn thể huyện;

- Phòng, ban, ngành huyện;

- Các Ban Đảng huyện;

- Cơ quan TW, tỉnh đóng trên địa bàn;

- Đài Truyền thanh huyện;

- UBND xã, thị trấn;   

- Lưu: VT, NCTHTN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã Ký)

Tống Huy Phúc

                              

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. nghỉ le Quoc khanh 2.9 nam 2020.pdf_20200831073854.pdf

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy thông báo lịch tiếp công dân định kỳ vào thứ Tư hàng tuần, trong năm 2020, cụ thể như sau:

- Tháng 01/2020: ngày 08-15 và ngày 22.

- Tháng 02/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 3/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 4/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 5/2020: ngày 06-13-20 và ngày 27.

- Tháng 6/2020: ngày 03-10-17 và ngày 24.

- Tháng 7/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 8/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 9/2020: ngày 09-16-23 và ngày 30.

- Tháng 10/2020: ngày 07-14-21 và ngày 28.

- Tháng 11/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 12/2020: ngày 02-09-16-23 và ngày 30.

          Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện sẽ tiếp công dân đột xuất khi cần thiết theo quy định của Luật Tiếp công dân.

* Thời gian tiếp công dân:

- Sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ.

- Chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

* Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp công dân huyện hoặc phòng họp 1 - UBND huyện Vị Thủy. Số 01, đường Ngô Quốc Trị, ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

 

 

Đang online: 1
Hôm nay: 14
Đã truy cập: 539122
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.