xem-chi-tiet-tin - Huyện Vị Thủy

 

QUYẾT ĐỊNH 02/2011/QĐ-UBND NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 2011

Ngày 17-06-2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VỊ THỦY

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2011 của UBND  tỉnh Hậu Giang ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND  ngày 15/8/ 2011 của UBND huyện Vị Thủy ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện, Ủy viên UBND huyện.

1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND huyện làm việc dựa trên nguyên tắc tuân thủ theo các quy định của pháp luật và các quy định tại Điều 2,3,4,5,6 Quy chế làm việc của UBND huyện Vị Thủy. Ngoài việc thực hiện đúng quy định về trách nhiệm, phạm vi và cách thức giải quyết công việc của UBND huyện theo quy định của pháp luật và quy chế làm việc của UBND huyện; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND huyện được phân công giải quyết một số công việc cụ thể.

2. Chủ tịch UBND huyện: (sau đây gọi tắt là Chủ tịch)

 - Lãnh đạo chung mọi mặt hoạt động và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của UBND huyện theo quy định; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công việc chung, quan trọng, các vấn đề có tính chiến lược trên tất cả các lĩnh vực công tác; thường xuyên vận dụng các biện pháp nhằm cải tiến lề lối làm việc; quản lý và điều hành bộ máy hành chính hoạt động đúng pháp luật, có hiệu lực và hiệu quả; ngăn ngừa và kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực như: quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thiếu trách nhiệm, cửa quyền, hách dịch và các biểu hiện tiêu cực khác trong bộ máy chính quyền địa phương.

- Chủ tịch phân công các Phó Chủ tịch UBND huyện (sau đây gọi tắt là Phó Chủ tịch) giúp Chủ tịch chỉ đạo, xử lý các công việc hàng ngày theo lĩnh vực công tác của UBND huyện (trừ những công việc do Chủ tịch trực tiếp chỉ đạo).  Phó Chủ tịch được sử dụng quyền hạn của Chủ tịch để giải quyết các công việc thuộc phạm vi được phân công.

3. Trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao, các Phó Chủ tịch chủ động giải quyết công việc. Nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực và địa bàn do Phó Chủ tịch khác phục trách, thì các Phó Chủ tịch chủ động phối hợp với nhau để giải quyết. Trường hợp các Phó Chủ tịch có ý kiến khác nhau thì Phó Chủ tịch đang phụ trách giải quyết công việc đó báo cáo Chủ tịch quyết định.

4. Phó Chủ tịch chịu trách nhiệm trước Chủ tịch về các quyết định liên quan đến việc thực hiện các công việc được Chủ tịch phân công; báo cáo tập thể thường trực UBND huyện tại kỳ họp gần nhất, xin ý kiến Chủ tịch khi cần thiết.

5. Định kỳ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch tổ chức họp tập thể để xử lý công việc 02 lần/tháng (ngày 01-05; ngày 20-25 của tháng), cần thiết sẽ tổ chức các cuộc họp đột xuất. Chủ tịch quyết định các vấn đề đưa ra thường trực và ủy nhiệm cho Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện (gọi tắt là Chánh Văn phòng) báo cáo công việc cần trao đổi.

6. Theo yêu cầu công việc, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND huyện có các cuộc họp chung để góp ý kiến về nội dung các đề án, dự án lớn, các văn bản quy phạm pháp luật của UBND sẽ trình tập thể UBND huyện hoặc Ban Thường vụ Huyện ủy, thường trực Huyện ủy và HĐND huyện.

7. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch chịu trách nhiệm cá nhân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao và cùng tập thể UBND huyện chịu trách nhiệm về hoạt động của UBND huyện trước HĐND huyện và Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch chịu trách nhiệm ký ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo lĩnh vực được phân công và tiếp công dân.

Định kỳ mỗi quý một lần Chủ tịch, các Phó Chủ tịch có kế hoạch làm việc với khối mình phụ trách để nắm tình hình và chỉ đạo. ( Cần thiết tổ chức các cuộc họp đột xuất).

8. Trong trường hợp cần thiết, hoặc khi Phó Chủ tịch vắng thì Chủ tịch trực tiếp xử lý công việc đã phân công cho Phó Chủ tịch, nếu Chủ tịch đi công tác thì trách nhiệm đó thuộc Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực. Việc phân công công việc thường xuyên giữa các Phó Chủ tịch có thể thay đổi theo quyết định bằng văn bản của Chủ tịch.

Điều 2. Nội dung phân công:

Trong phạm vi lĩnh vực được phân công, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch có trách nhiệm và quyền hạn:

1. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND huyện (gọi chung là cơ quan chuyên môn) và các xã, thị trấn xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện: cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và ngân sách Nhà nước; các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, UBND tỉnh, và UBND huyện. Nếu phát hiện các phòng, ban ngành, và UBND các xã, thị trấn có ban hành văn bản trái với pháp luật Nhà nước, quy định của UBND tỉnh, UBND huyện, của Chủ tịch UBND huyện, kịp thời báo cáo Chủ tịch quyết định đình chỉ việc thi hành văn bản đó và chỉ đạo sửa đổi, bổ sung phù hợp.

2. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch chịu trách nhiệm giữ mối liên hệ với UBND tỉnh, các sở, ban ngành tỉnh thuộc khối mình được phân công phụ trách.

3. Phó Chủ tịch chỉ đạo công tác tổ chức và cán bộ, xử lý những vấn đề nội bộ thuộc các cơ quan và địa bàn được Chủ tịch phân công. Những vấn đề không thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện hoặc ngoài phạm vi Chủ tịch phân công thì Phó Chủ tịch sẽ không xử lý.

Điều 3. Phân công cụ thể:

1. Chủ tịch Nguyễn Văn Vui:

1.1. Chỉ đạo, điều hành và quản lý chung các hoạt động của UBND huyện, có trách nhiệm giải quyết công việc theo quy định tại Điều 126, 127 của Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003; lãnh đạo các thành viên UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND huyện (gọi chung là thủ trưởng cơ quan chuyên môn), Chủ tịch UBND các xã, thị trấn (gọi chung là Chủ tịch UBND cấp xã) trong huyện.

1.2. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác và các công việc quan trọng sau đây:

- Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm và dài hạn của huyện;

- Thu chi ngân sách trên địa bàn huyện.

- Phương án sử dụng số vượt thu ngân sách Nhà nước hàng năm của huyện;

- Công tác cải cách hành chính; Quy chế dân chủ; xây dựng thể chế; tổ chức bộ máy và biên chế; tổ chức cán bộ; địa giới hành chính; xây dựng chính quyền; thi đua – khen thưởng; an toàn giao thông; Quy chế làm việc của UBND huyện;

- Những vấn đề quan trọng, cấp bách, hoặc những nhiệm vụ lớn, đột xuất, nhạy cảm thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại;

Phụ trách các nguồn vốn xây dựng cơ bản đầu tư trên địa bàn, bao gồm các nguồn vốn của trung ương, tỉnh, huyện, và nguồn vốn khác. Chủ tịch sẽ ủy quyền cho phó chủ tịch phụ trách nguồn vốn theo lĩnh vực phụ trách ( trừ một số công trình có vốn từ Trung ương, tỉnh, công trình lớn, hoặc phức tạp sẽ xin ý kiến chủ tịch UBND huyện).

- Những giải pháp đặc biệt quan trọng, có tính chất đột phá về chỉ đạo điều hành mà Chủ tịch thấy cần phải trực tiếp xử lý;

- Những vấn đề thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND huyện, UBND xã, thị trấn, nhưng do tầm quan trọng của công việc, Chủ tịch UBND huyện thấy cần phải trực tiếp chỉ đạo giải quyết;

- Giải quyết những vấn đề quan trọng có tính liên ngành đã được Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND huyện phối hợp xử lý nhưng ý kiến còn khác nhau mà Phó Chủ tịch phụ trách xin ý kiến Chủ tịch; chỉ đạo giải quyết những vấn đề đột xuất như: thiên tai, địch họa, các tai nạn lớn khác vượt quá thẩm quyền theo dõi và xử lý của phòng, ban ngành huyện, UBND cấp xã;

 - Tổ chức việc tiếp dân, xét và giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật;

- Triệu tập và chủ tọa các phiên họp của UBND huyện;

- Phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND cấp dưới trực tiếp; điều động, đình chỉ công tác, miễn nhiệm, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp dưới trực tiếp; phê chuẩn việc miễn nhiệm, bãi nhiệm các thành viên UBND cấp dưới trực tiếp; bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, cách chức, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức nhà nước theo sự phân cấp quản lý;

- Đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ những văn bản trái pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp mình và văn bản trái pháp luật của UBND, Chủ tịch UBND cấp xã;

- Đình chỉ việc thi hành Nghị quyết trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp xã và đề nghị Hội đồng nhân dân huyện bãi bỏ;

1.3. Quyết định theo đa số ý kiến nhất trí của tập thể UBND huyện trong lĩnh vực xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của huyện, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán, quyết toán ngân sách, chương trình công tác của UBND huyện trước khi trình HĐND huyện;

1.4. Chủ tịch UBND huyện là chủ tài khoản ngân sách, quyết định toàn bộ những vấn đề liên quan đến ngân sách theo Luật ngân sách và theo Nghị quyết của HĐND; giải quyết các khoản kinh phí ngoài dự toán đến 20 triệu đồng (không áp dụng đối với các trường hợp: chi lương, các khoản chi có tính chất lương, kinh phí hoạt động đối với các đơn vị mới chia tách, sáp nhập và các khoản chi đối với kinh phí sự nghiệp được phân bổ đầu năm). Đối với các khoản chi có tính cấp bách như: thiên tai, địch họa, dịch bệnh, an ninh, trật tự…thì tùy theo tính chất cụ thể Chủ tịch UBND huyện quyết định sau đó báo cáo lại với tập thể thường trực UBND huyện;

1.5. Chủ tịch ủy quyền cho Phó Chủ tịch quyết định những vấn đề về ngân sách liên quan đến lĩnh vực được phân công theo kế hoạch đã được duyệt; trường hợp ngoài kế hoạch hoặc đột xuất phải sử dụng dự phòng ngân sách thì Phó Chủ tịch được quyền giải quyết không quá 5 triệu đồng, nếu chi vượt định mức trên thì phải báo cáo Chủ tịch xem xét, quyết định.

1.6. Chủ tịch trực tiếp chỉ đạo và theo dõi các cơ quan: Công an; Ban Chỉ huy Quân sự huyện; phòng Tài chính – Kế hoach; Phòng Nội vụ; Kho Bạc Nhà nước Vị Thủy; Chi Cục thống kê, khối nội chính ( Thanh tra, Tư pháp, Tòa án, Viện kiểm sát, Chi Cục thi hành án )Ban QLDA ĐTXD huyện, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Theo dõi và chỉ đạo địa bàn: Vị Đông, Vị Thanh, Vị Bình.

- Kiêm nhiệm chức danh Trưởng ban Chỉ đạo huyện về an toàn giao thông; BCĐ Thi hành án dân sự; BCĐ phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; BCĐ phòng chống tham nhũng; BCĐ xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội (còn gọi là BCĐ thực hiện Nghị quyết 18 của Chính phủ) và làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự; Hội đồng thi đua khen thưởng – Kỹ luật; Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách, chỉ đạo công tác cải cách hành chính huyện;… và một số ban được phân công theo thẩm quyền.

- Thường xuyên giữ mối liên hệ với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, và các sở, ban ngành tỉnh theo lĩnh vực phụ trách; Huyện ủy; HĐND huyện; UB. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện; Chánh án Tòa án nhân dân huyện; Hội Cựu Chiến binh, các Ngân hàng.

2. Phó Chủ tịch trựcTống Huy Phúc, phụ trách Văn hóa - Xã hội:

2.1. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban ngành và các xã, thị trấn thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện, Quyết định, Chỉ thị của UBND huyện;

- Giúp Chủ tịch theo dõi và chỉ đạo, điều hành các hoạt động hàng ngày của UBND huyện; quản lý và tổ chức thực hiện chương trình làm việc của UBND huyện; thay mặt Chủ tịch chỉ đạo, điều hành công tác UBND huyện trong thời gian Chủ tịch vắng mặt.

- Theo dõi và giải quyết nội dung có liên quan đến lĩnh vực: văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; giáo dục và đào tạo; chăm sóc sức khỏe, dân số; lao động dạy nghề, xóa đói giảm nghèo; chính sách đối với người có công với nước; giáo dục quốc phòng, an ninh, tuyên truyền phổ biến pháp luật; công tác tư pháp (hộ tịch, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, rà soát văn bản quy phạm pháp luật); công tác tôn giáo, dân tộc; công tác lưu trữ; vấn đề phụ nữ, trẻ em, gia đình; các vấn đề xã hội và các tổ chức xã hội;

- Chỉ đạo triển khai các dự án đầu tư, phê duyệt thủ tục đầu tư và quyết toán các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc lĩnh vực phụ trách đã được ghi trong kế hoạch đầu tư; báo cáo chủ tịch biết để thống nhất danh mục đầu tư, theo thứ tự ưu tiên, và chọn đơn vị thi công có năng lực, theo dõi, giải quyết kinh phí hành chính sự nghiệp, kinh phí thực hiện chương trình, dự án và vốn xây dựng cơ bản trong kế hoạch thuộc các ngành, các xã theo lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Theo dõi các Chương trình 134, 135 của Chính phủ; Quyết định 167, 1592 của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng các thiết chế văn hóa xã, thị trấn; xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương;

2.2. Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; phòng Văn hóa và Thông tin; Phòng Y tế; phòng Lao động Thương binh và Xã hội; phòng Giáo dục và Đào tạo; Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao; Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình; Trung tâm Y tế; Bệnh viện đa khoa; Trung tâm dạy nghề; Trung tâm giáo dục thường xuyên; Bảo hiểm xã hội; Bưu điện; Hội liên hiệp phụ nữ; Huyện đoàn; Đài truyền thanh; Hội Chữ thập đỏ;

- Theo dõi, chỉ đạo xã: Vĩnh Tường, Vĩnh Trung, Vị Thắng; thị trấn Nàng Mau;

- Làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng, Trưởng các ban như: Ban Chỉ đạo xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm; BCĐ       phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Ban Chỉ đạo xây dựng các xã văn hóa; BCĐ an toàn vệ sinh thực phẩm; BCĐ chiến dịch truyền thông dân số kế hoạch hóa gia đình; Ban vì sự tiến bộ phụ nữ; Ban tuyển sinh quân sự; Ban chỉ đạo nâng cao chất lượng trường học; Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh; Hội đồng phòng không nhân dân; Hội đồng xét tuyển viên chức;

- Đề xuất Chủ tịch giải quyết các vấn đề về tổ chức bộ máy và thực hiện quy hoạch, kế hoạch, bồi dưỡng, đào tạo, bố trí cán bộ, công chức trong lĩnh vực phụ trách.

- Thường xuyên giữ mối liên hệ với các sở, ban ngành tỉnh theo lĩnh vực được phân công; Văn phòng UBND tỉnh; Văn phòng Huyện ủy; Ban Tuyên giáo; Liên đoàn Lao động;

- Bàn với chủ tịch, phân công, tổ chức tiếp dân, xét và giải quyết các đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân và các tổ chức theo quy định của pháp luật; bố trí tiếp công dân đột xuất theo yêu cầu khi cần thiết.

- Thực hiện một số công việc khác có liên quan đến lĩnh vực công tác theo phân công của Chủ tịch.

3. Phó Chủ tịch Ngô Triều Phương, phụ trách kinh tế:

3.1. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban ngành và các xã, thị trấn thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện, Quyết định, Chỉ thị của UBND huyện;

- Theo dõi và giải quyết nội dung có liên quan đến lĩnh vực:, sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn; quy hoạch phát triển đô thị và nông thôn theo kế hoạch, quy hoạch đã được phê duyệt; thương mại dịch vụ, khoa học và công nghệ; các khu công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; công tác quản lý đất đai, thu hồi đất, giao đất cho các tổ chức, cá nhân; vấn đề môi trường; chính sách bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích kinh tế - xã hộidự án và vốn xây dựng cơ bản trong kế hoạch, phê duyệt thủ tục đầu tư, phê duyệt phương án đầu tư và quyết toán các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc lĩnh vực phụ trách đã được ghi trong kế hoạch đầu tư; xem xét các phát sinh về xây dựng cơ bản và chi thường xuyên thuộc các ngành, địa phương theo lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Thực hiện theo sự phân công của Chủ tịch, giải quyết chính sách về đất đai, về nhà ở, đất ở cho các đối tượng chính sách, theo dõi và chỉ đạo thường xuyên lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và các tổ chức; xem xét giá đất để thực hiện nghĩa vụ tài chính (trừ giá đất hàng năm đã được công bố); xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy định.

3.2. Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: phòng Kinh tế và Hạ tầng; phòng Tài nguyên và Môi trường; phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất; Trung tâm Phát triển Quỹ đất.

- Theo dõi, chỉ đạo xã: Vị Trung; Vị Thủy; Vĩnh Thuận Tây;

- Làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng, các ban: Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng; Hội đồng nhà ở, đất ở; Ban Chỉ đạo phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính; Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn; BCĐ phòng chống dịch bệnh trên động thực vật; BCĐ xây dựng xã nông thôn mới; Xây dựng giá đất…

- Thường xuyên giữ mối liên hệ với các sở, ban ngành tỉnh theo lĩnh vực được phân công.

- Đề xuất Chủ tịch giải quyết các vấn đề về tổ chức bộ máy và thực hiện quy hoạch, kế hoạch, bồi dưỡng, đào tạo, bố trí cán bộ, công chức trong lĩnh vực phụ trách.

- Bàn với Chủ tịch, phân công tổ chức tiếp dân, xét và giải quyết các đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân và các tổ chức theo quy định của pháp luật; bố trí tiếp công dân đột xuất theo yêu cầu.

- Thực hiện một số công việc khác có liên quan đến lĩnh vực công tác theo phân công của Chủ tịch.

4. Ủy viên UBND huyện:

- Được Chủ tịch UBND huyện phân công phụ trách một số lĩnh vực, địa phương cụ thể; chịu trách nhiệm trước UBND và Chủ tịch UBND huyện về công việc thuộc lĩnh vực được phân công.

- Có trách nhiệm xem xét, trình UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giải quyết các đề nghị của đơn vị, cá nhân thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Ủy viên UBND huyện phải dành thời gian thỏa đáng để tham gia, phối hợp giải quyết công việc của tập thể UBND huyện; quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của UBND huyện; thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch ủy quyền và báo cáo kết quả công việc được giao.

- Tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ hoặc bất thường của UBND huyện; thảo luận và biểu quyết những vấn đề được đưa ra phiên họp hoặc Phiếu xin ý kiến. Ủy viên UBND huyện có trách nhiệm góp ý, thể hiện chính kiến cá nhân đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của tập thể UBND huyện mà Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi xin ý kiến bằng văn bản.

- Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch UBND huyện, chủ trì hoặc tham dự hội nghị với tư cách là thành viên UBND huyện.

- Được Văn phòng HĐND và UBND huyện cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về hoạt động của UBND huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch.

- Trường hợp cần thiết, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện sẽ phân công thêm trách nhiệm cho các ủy viên.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 của UBND huyện Vị Thủy về việc giao trách nhiệm giải quyết công việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và thành viên UBND huyện.

Điều 5. Thành viên UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
 -Như Điều 5;
 - VP.UBND tỉnh;
 - Sở Tư pháp, Sở Nội vụ;
 - TT. Huyện ủy;
 - TT.HĐND;
 - VP Huyện ủy, các ban Đảng ;
 - Tòa án, VKS huyện;
 - UBMTTQ, các đoàn thể huyện; - Lưu VP: (VT-NCTH).KL

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

NGUYỄN VĂN VUI

 

Phân công thường trực UBND


Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy thông báo lịch tiếp công dân định kỳ vào thứ Tư hàng tuần, trong năm 2020, cụ thể như sau:

- Tháng 01/2020: ngày 08-15 và ngày 22.

- Tháng 02/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 3/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 4/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 5/2020: ngày 06-13-20 và ngày 27.

- Tháng 6/2020: ngày 03-10-17 và ngày 24.

- Tháng 7/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 8/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 9/2020: ngày 09-16-23 và ngày 30.

- Tháng 10/2020: ngày 07-14-21 và ngày 28.

- Tháng 11/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 12/2020: ngày 02-09-16-23 và ngày 30.

          Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện sẽ tiếp công dân đột xuất khi cần thiết theo quy định của Luật Tiếp công dân.

* Thời gian tiếp công dân:

- Sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ.

- Chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

* Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp công dân huyện hoặc phòng họp 1 - UBND huyện Vị Thủy. Số 01, đường Ngô Quốc Trị, ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

 

 

Đang online: 1
Hôm nay: 6
Đã truy cập: 36900
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.