xem-chi-tiet-tin - UBND huyện Vị Thủy

 

Lịch làm việc từ ngày 30/11 đến ngày 04/12/ 2020 của Thường trực HĐND, UBND huyện Vị Thủy (Điều chỉnh lần 4)

Ngày 01-12-2020

* THỨ HAI 30/11

- 07 giờ 00: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Nghi Lễ chào cờ đầu tuần. Điểm: tại Trụ sở Huyện ủy.

- 07 giờ 00: Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND dự Nghi Lễ chào cờ đầu tuần. Mời: Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các phòng, ban ngành, các cơ quan Trung ương, cơ quan tỉnh đóng trên địa bàn huyện (Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên chuẩn bị nội dung sinh hoạt tư tưởng dưới cờ). Điểm: tại Trụ sở UBND huyện.

- 07 giờ 30: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30: Các Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch TT.UBND làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- 09 giờ: Phó Chủ tịch kinh tế họp đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư đăng ký dự án đầu tư khai thác Bến xe Hậu Giang và khu đô thị mới. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng cùng dự. Điểm: Phòng họp số 1 Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- 13 giờ 30: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thông qua một số văn bản theo thẩm quyền. Điểm: tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 15 giờ 30': Phó Chủ tịch kinh tế họp thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Vị Thủy. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự. Điểm: Phòng họp số 1 Sở Tài nguyên và Môi trường.

* THỨ BA  01/12

- 07 giờ 30: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện họp chi bộ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên cuối năm. Điểm: tại phòng họp số 1, Văn phòng Huyện ủy.

- 07 giờ 30: Phó Chủ tịch TT.UBND kiểm tra công tác chuẩn bị xét tuyển giáo viên năm 2020 (cả ngày).

- 07 giờ 30: Các Phó Chủ tịch HĐND làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30: Phó Chủ tịch kinh tế dự họp trao đổi, thống nhất danh mục nguồn kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 và dự toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2021 (Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp phòng Nông nhiệp và PTNT chuẩn bị nội dung). Mời: lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch, Nông nhiệp và PTNT. Điểm: tại phòng họp Sở Tài chính.

- 13 giờ 30: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện làm việc với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan: Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vị Thủy về thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Mời: Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh; Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Chi cục Thuế khu vực I, Kho bạc NN Vị Thủy, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND&UBND, tất cả cán bộ, công chức, viên chức phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vị Thủy. Điểm: tại Hội trường nhỏ Huyện ủy.

- 13 giờ 30: Các Phó Chủ tịch HĐND họp Thường trực HĐND tháng 12/2020. Mời: Thường trực UBMTTQVN huyện, lãnh đạo 2 Ban HĐND, thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND&UBND, Tòa án Nhân dân, Viện kiểm sát Nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự, Công an, Thanh tra, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính – Kế hoạch, Nông nghiêp và PTNT, Nội vụ; Thường trực HĐND các xã, thị trấn. Điểm: tại phòng họp số 1 UBND huyện.

- 13 giờ 30: Phó Chủ tịch kinh tế họp Ban chỉ đạo phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

* THỨ TƯ  02/12

- 07 giờ 30: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- 07 giờ 30: Phó Chủ tịch TT.HĐND làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- 07 giờ 30: Phó Chủ tịch TT.UBND dự khai mạc kỳ thi xét tuyển giáo viên năm 2020. Điểm: tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

- 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30: Phó Chủ tịch kinh tế dự Hội nghị tổng kết Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và PTNT, UBND các xã, thị trấn (Phòng Tài chính - Kế hoạch mời các HTX và phối hợp phòng Nông nhiệp và PTNT chuẩn bị nội dung). Điểm: tại Hội trường UBND tỉnh.

- 13 giờ 30: Phó Chủ tịch TT.UBND dự Lễ phát động Tháng hành động quốc gia về Dân số và tổng kết Chiến dịch Truyền thông dân số năm 2020. Mời Giám đốc Trung tâm Y tế, Trung tâm DS-KHHGĐ, UBND các xã, thị trấn. Điểm: tại Chi cục Dân số KHHGĐ tỉnh.

- 13 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND đi công tác xã Vĩnh Tường.

- 15 giờ 30': Phó Chủ tịch kinh tế họp triển khai đo đạc thành lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, đăng ký cấp Giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn huyện Vị Thủy. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, Đài truyền thanh, Văn phòng ĐKDĐ, lãnh đạo UBND và Công chức địa chính các xã. Điểm: Phòng họp số 1 Văn phòng HĐND và UBND huyện.

* THỨ NĂM   03/12

- 07 giờ 30: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch TT.HĐND tham dự Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Hậu Giang Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm: tại Hội trường UBND tỉnh. (cả ngày)

- 07 giờ 30: Phó Chủ tịch TT.UBND kiểm tra công tác đào tạo nghề lao động nông thôn.

- 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00: Phó Chủ tịch kinh tế dự họp triển khai kế hoạch tham gia Hội chợ công thương và sản phẩm OCOP khu vực phía Nam tại tỉnh Hậu Giang năm 2020 (Phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị nội dung). Mời: Lãnh đạo phòng Nông nhiệp và PTNT, Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa và TT, Trung tâm văn hóa TT-TT, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Huyện đoàn; Thường trực UBND các xã, thị trấn. Điểm: Tại phòng họp số 1 UBND huyện.

- 13 giờ 30: Phó Chủ tịch TT.UBND làm việc với các ngành về xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Mời Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện. Điểm: tại phòng họp 1 Văn phòng HĐND và UBND (theo lịch Huyện ủy).

- 13 giờ 30: Phó Chủ tịch kinh tế làm việc tại cơ quan.

* THỨ SÁU  04/12

- 07 giờ 30: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch TT.HĐND tham dự Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Hậu Giang Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm: tại Hội trường UBND tỉnh. (cả ngày)

- 07 giờ 30: Phó Chủ tịch TT.UBND tiếp tục kiểm tra công tác đào tạo nghề lao động nông thôn (cả ngày).

- 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND làm việc tại cơ quan.

- 06 giờ 30: Phó Chủ tịch kinh tế dự Lễ thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2020. Điểm: tại khu hành chính Huyện Long Mỹ. (Đ/c Triều: xe 95A-002.25)

- 09 giờ 00: Phó Chủ tịch kinh tế nghe phòng Kinh tế và Hạ tầng báo cáo hình thực hiện việc cấp nền khu dân cư vượt lũ xã Vị Đông, xã Vị Thanh (phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị nội dung). Mời: lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính – Kế hoạch, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh huyện Vị Thủy, Chủ tịch UBND xã Vị Đông, xã Vị Thanh. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện.

- 13 giờ 30: Các Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch kinh tế làm việc tại cơ quan.

* THỨ BẢY  05/12

- 07 giờ 30: Phó Chủ tịch kinh tế tham dự diễn tập phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh năm 2020. Điểm: tại Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam (Cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A, TT Mái Dầm, huyện Châu Thành) (đ/c Triều xe 002.25)

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Lich lam viec tu nga 30.11-04.02.2020.docx_20201127153055.docx

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy thông báo lịch tiếp công dân định kỳ vào thứ Tư hàng tuần, trong năm 2020, cụ thể như sau:

- Tháng 01/2020: ngày 08-15 và ngày 22.

- Tháng 02/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 3/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 4/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 5/2020: ngày 06-13-20 và ngày 27.

- Tháng 6/2020: ngày 03-10-17 và ngày 24.

- Tháng 7/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 8/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 9/2020: ngày 09-16-23 và ngày 30.

- Tháng 10/2020: ngày 07-14-21 và ngày 28.

- Tháng 11/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 12/2020: ngày 02-09-16-23 và ngày 30.

          Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện sẽ tiếp công dân đột xuất khi cần thiết theo quy định của Luật Tiếp công dân.

* Thời gian tiếp công dân:

- Sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ.

- Chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

* Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp công dân huyện hoặc phòng họp 1 - UBND huyện Vị Thủy. Số 01, đường Ngô Quốc Trị, ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

 

 

Đang online: 3
Hôm nay: 1763
Đã truy cập: 594961
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.