xem-chi-tiet-tin - UBND huyện Vị Thủy

 

Huyện Vị Thủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính; xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số huyện Vị Thủy 8 tháng đầu năm 2022.

Ngày 12-09-2022

Ngày 06/9/2022, tại Hội trường UBND huyện Vị Thủy, UBND huyện Vị Thủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính; xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số huyện Vị Thủy 8 tháng đầu năm 2022. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ngành Tỉnh: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Công ty Viễn thông Hậu Giang, Chi nhánh Viettel Hậu Giang; Lãnh đạo huyện có đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Bí thư Huyện ủy; đồng chí Huỳnh Văn Trắng, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Thanh Tươi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; Lãnh đạo các phòng, ban ngành huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu chỉ đạo

Thời gian qua, trên cơ sở các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Vị Thủy đã xác định công tác cải cách hành chính; công tác xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của huyện. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và điều hành là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Từ đó, Huyện ủy đã ban hành Chương trình số 51-CTr/HU ngày 19 tháng 4 năm 2021 về xây dựng Chính quyền điện tử và chuyển đổi số huyện Vị Thủy giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; UBND huyện ban hành Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021 về xây dựng Chính quyền điện tử và chuyển đổi số huyện Vị Thủy giai đoạn 2021- 2025 và Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 22/11/2021 của UBND huyện Vị Thủy về Cải cách hành chính năm 2022 đã triển khai thực hiện trên địa bàn huyện bước đầu mang lại một số kết quả nhất định. Tiến độ thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của huyện đạt trên 70% kế hoạch đề ra. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp đảm bảo đúng thời hạn, trước hạn đạt trên 99%. Trong 08 tháng đầu năm 2022, toàn huyện tiếp nhận và giải quyết trên 750 hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, được người dân và doanh nghiệp đánh giá sự hài lòng với mức độ rất hài lòng và hài lòng đạt trên 99%. Phần mềm quản lý văn bản được triển khai đến tất cả các cơ quan Quản lý Nhà nước trực thuộc UBND huyện từ cấp huyện đến xã. Tỷ lệ văn bản đi/đến (không phải văn bản mật) trên môi trường mạng đạt trên 90%. Các phòng, ban ngành, địa phương triển khai thực hiện khá tốt việc chuyển đổi số trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, ngân hàng, đẩy mạnh thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt. Sử dụng có hiệu quả các tính năng của phần mềm như: ký số trực truyến, tìm kiếm, tiếp nhận xử lý văn bản đến, tạo lập, phát hành văn bản đi, gửi nhận văn bản liên thông với các cơ quan trong và ngoài tỉnh,… giúp việc tra cứu, khai thác văn bản được thuận lợi, nhanh chóng, rút ngắn thời gian xử lý công việc hàng ngày của các cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính; công tác xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trên địa bàn huyện vẫn còn những khó khăn, hạn chế như việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với TTHC của một số cơ quan, đơn vị có hồ sơ phát sinh; Công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức đối với người dân về công tác CCHC chưa được thường xuyên và thiếu chiều sâu; Công tác lãnh đạo, điều hành của một số cấp ủy, chính quyền về công tác CCHC đôi lúc thiếu thường xuyên; Trình độ, khả năng tiếp cận ứng dụng công nghệ thông tin tại một số đơn vị trên địa bàn vào 3 trụ cột chuyển đổi số còn hạn chế, có lúc chưa được cập nhật kịp thời; Do hạn chế về kinh phí nên việc trang bị, nâng cấp các trang thiết bị công nghệ thông tin không đạt theo kế hoạch, lộ trình đề ra. Hạ tầng cơ sở kỹ thuật, trang thiết bị của một số xã, thị trấn bị xuống cấp nên việc áp dụng công nghệ thông tin, các phần mềm ứng dụng còn gặp nhiều khó khăn,...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tươi Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Vị Thủy yêu cầu Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới, tiếp tục thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, sớm khắc phục những hạn chế, tồn tại nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch của huyện trong những tháng còn lại của năm 2022. Đề nghị lãnh đạo các Phòng, ban ngành huyện và UBND các xã, thị trấn cần tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2022 của UBND huyện của từng cơ quan, đơn vị; thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, kiểm tra về CCHC; việc thực thi công vụ, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, Quy chế văn hóa công sở tại cơ quan, đơn vị, nhất là tác phong, thái độ ứng xử của công chức, viên chức khi tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp.

Sử dụng hiệu quả Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ được giao của đơn vị (không sử dụng văn bản giấy, trừ các văn bản mật); Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến, nhằm tăng tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ trực tuyến từ 50% số lượng hồ sơ xử lý của đơn vị trở lên; Thực hiện nghiêm việc nhập hồ sơ thủ tục hành chính trên Hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh, phải đảm bảo 100% hồ sơ của đơn vị tiếp nhận xử lý và đính kèm đầy đủ thành phần hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo số lượng hồ sơ phát sinh thực tế; Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, đảm bảo các điều kiện, phương tiện và chấp nhận thanh toán các khoản thu dịch vụ bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhằm nêu cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; UBND các xã, thị trấn phát huy vai trò của Tổ công nghệ cộng đồng, tăng cường hoạt động như đi từng ngỏ, gặp từng nhà để hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong việc chuyển đổi số.

Dưới sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, tin tưởng rằng công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trên địa bàn huyện Vị Thủy năm 2022 và những năm tiếp theo sẽ đạt được kết quả tích cực./.

Hoàng Phong


Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy thông báo lịch tiếp công dân định kỳ vào thứ Tư hàng tuần, trong năm 2020, cụ thể như sau:

- Tháng 01/2020: ngày 08-15 và ngày 22.

- Tháng 02/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 3/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 4/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 5/2020: ngày 06-13-20 và ngày 27.

- Tháng 6/2020: ngày 03-10-17 và ngày 24.

- Tháng 7/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 8/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 9/2020: ngày 09-16-23 và ngày 30.

- Tháng 10/2020: ngày 07-14-21 và ngày 28.

- Tháng 11/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 12/2020: ngày 02-09-16-23 và ngày 30.

          Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện sẽ tiếp công dân đột xuất khi cần thiết theo quy định của Luật Tiếp công dân.

* Thời gian tiếp công dân:

- Sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ.

- Chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

* Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp công dân huyện hoặc phòng họp 1 - UBND huyện Vị Thủy. Số 01, đường Ngô Quốc Trị, ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

 

 

Đang online: 2
Hôm nay: 1589
Đã truy cập: 1082244
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.