xem-chi-tiet-tin - UBND huyện Vị Thủy

 

Công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn huyện Vị Thủy

Ngày 01-11-2022

Thực hiện Quyết định số 9739/QĐ-SLĐTBXH ngày 17 tháng 10 năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang về việc thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang, ngày 24/10/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang đã tiến hành công bố Quyết định số 9739/QĐ-SLĐTXH ngày 17/10/2022, thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn huyện Vị Thủy.