tthc-thuc-hien-qua-dich-vu-buu-chinh-cong-ich - UBND huyện Vị Thủy

 

Danh mục các thủ tục hành chính thực hiện qua bưu chính công ích

Ngày 24-11-2020

TT

Tên thủ tục hành chính

Thực hiện qua dịch vụ bưu chính

Không thực hiện qua dịch vụ bưu chính

A. NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

1

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

X

X

2

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

X

X

3

Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

X

X

4

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

X

X

5

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

X

X

6

Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

X

X

B. NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

X

X

2

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

X

X

3

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

X

X

4

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng)

X

X

5

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng

X

X

6

Thành lập Trung tâm công tác xã hội công lập

X

X

7

Giải thể Trung tâm công tác xã hội công lập

X

X

8

Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội

X

X

9

Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ

X

X

10

Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại trung tâm quản lý sau cai nghiện

X

X

11

Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền

X

X

C. NGÀNH THANH TRA

1

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện

X

X

2

Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện

X

X

3

Giải quyết tố cáo tại cấp huyện

X

X

4

Xử lý đơn tại cấp huyện

X

X

D. BAN DÂN TỘC

1

Xác định đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách hỗ trợ, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, ấp đặc biệt khó khăn

X

X

E. NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1

Thẩm định và phê duyệt dự án lâm sinh (đối với cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn)

X

X

2

Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân

X

X

3

Thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân

X

X

4

Thu hồi rừng của hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện

X

X

F. NGÀNH TƯ PHÁP

LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

1

Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường

X

X

2

Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường

X

X

3

Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu

X

X

4

Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai

X

X

LĨNH VỰC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

1

Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải

X

X

LĨNH VỰC HỘ TỊCH

1

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

X

X

2

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

X

X

3

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

X

X

4

Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

X

X

5

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

X

X

6

Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

X

X

7

Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

X

X

8

Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

X

X

9

Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

X

X

10

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

X

 

11

Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

X

X

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CƠ QUAN QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU

HỘ TỊCH

1

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch

X

X

LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM

1

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất

X

X

2

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất

X

X

3

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận

X

X

4

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở; đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở

X

X

5

Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai

X

X

6

Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký

X

X

7

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp

X

X

8

Xoá đăng ký thế chấp

X

X

9

Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký

X

X

10

Hồ sơ chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở

X

X

LĨNH VỰC CHỨNG THỰC

1

Cấp bản sao từ sổ gốc

X

X

LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

1

Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý

X

X

2

Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý

X

X

G. NGÀNH NỘI VỤ

LĨNH VỰC THÀNH LẬP, TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

1

Thủ tục thấm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

X

X

2

Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

X

X

3

Thấm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

X

X

LĨNH VỰC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

1

Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội

X

X

2

Thủ tục thành lập hội

X

X

3

Thủ tục phê duyệt điều lệ hội

X

X

4

Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội

X

X

5

Thủ tục đổi tên hội

X

X

6

Thủ tục hội tự giải thể

X

X

7

Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội

X

X

8

Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

X

X

9

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

X

X

10

Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ

X

X

11

Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

X

X

12

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

X

X

13

Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

X

X

14

Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

X

X

15

Thủ tục đổi tên quỹ

X

X

16

Thủ tục quỹ tự giải thể

X

X

17

Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe

X

X

18

Thủ tục xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe

X

X

LĨNH VỰC TÔN GIÁO

1

Thủ tục đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

X

X

2

Thủ tục đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

X

X

3

Thủ tục thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

X

X

4

Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

X

X

5

Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

X

X

6

Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở

X

X

7

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

X

X

8

Thủ tục chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo

X

X

9

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện

X

X

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy thông báo lịch tiếp công dân định kỳ vào thứ Tư hàng tuần, trong năm 2020, cụ thể như sau:

- Tháng 01/2020: ngày 08-15 và ngày 22.

- Tháng 02/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 3/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 4/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 5/2020: ngày 06-13-20 và ngày 27.

- Tháng 6/2020: ngày 03-10-17 và ngày 24.

- Tháng 7/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 8/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 9/2020: ngày 09-16-23 và ngày 30.

- Tháng 10/2020: ngày 07-14-21 và ngày 28.

- Tháng 11/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 12/2020: ngày 02-09-16-23 và ngày 30.

          Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện sẽ tiếp công dân đột xuất khi cần thiết theo quy định của Luật Tiếp công dân.

* Thời gian tiếp công dân:

- Sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ.

- Chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

* Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp công dân huyện hoặc phòng họp 1 - UBND huyện Vị Thủy. Số 01, đường Ngô Quốc Trị, ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

 

 

Đang online: 1
Hôm nay: 786
Đã truy cập: 300777
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.