lich-tiep-cong-dan-cua-ubnd-huyen - UBND huyện Vị Thủy

 

Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện năm 2021

Ngày 28-12-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN VỊ THỦY

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 1545/UBND-TD

Vị Thủy, ngày 24 tháng 12 năm 2020   

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện năm 2021

 
   

 

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy thông báo lịch tiếp công dân định kỳ vào thứ Tư hàng tuần, trong năm 2021, cụ thể như sau:

- Tháng 01/2021: ngày 06-19-20 và ngày 27.

- Tháng 02/2021: ngày 3-17 và ngày 24.

- Tháng 3/2021:   ngày 03-10-17-24 và ngày 31.

- Tháng 4/2021:   ngày 07-14 và ngày 28.

- Tháng 5/2021:   ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 6/2021:   ngày 02-09-16-23 và ngày 30.

- Tháng 7/2021:   ngày 07-14-21 và ngày 28.

- Tháng 8/2021:   ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 9/2021:   ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 10/2021: ngày 06-13-20 và ngày 27.

- Tháng 11/2021: ngày 03-10-17 và ngày 24.

- Tháng 12/2021: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

          Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện sẽ tiếp công dân đột xuất khi cần thiết theo quy định của Luật Tiếp công dân.

* Thời gian tiếp công dân:

- Sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ.

- Chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

* Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện Vị Thuỷ hoặc phòng họp 1 - UBND huyện Vị Thủy.

Để đảm bảo thực hiện tốt công tác tiếp công dân, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:

- Trưởng Ban tiếp công dân huyện có trách nhiệm chuẩn bị địa điểm, thành phần; nội dung và phục vụ chu đáo công tác tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện. Trường hợp có thay đổi ngày, giờ, địa điểm do công tác đột xuất thì ban hành thông báo điều chỉnh lịch tiếp công dân.

- Chánh Thanh tra huyện; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp công dân cùng Chủ tịch UBND huyện (có giấy mời riêng).

- Mời Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tham dự các buổi tiếp công dân.

- Công an huyện, Công an thị trấn Nàng Mau mỗi đơn vị cử 02 lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại các buổi tiếp công dân (có thông báo khi cần thiết).

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vị Thủy thông báo đến các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; câc cơ quan Trung ương, cơ quan tỉnh đóng trên địa bàn; UBND các xã, thị trấn cùng toàn thể nhân dân huyện Vị Thuỷ được biết.

Thông báo này được công khai trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Vị Thủy, trên hệ thống truyền thanh địa phương và niêm yết công khai tại trụ sở Tiếp công dân huyện; trụ sở Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Nhà văn hoá các ấp trên địa bàn huyện./.

   

Nơi nhận:                                                 

- UBND tỉnh Hậu Giang (thay b/cáo);

- Ban Tiếp công dân tỉnh Hậu Giang;

- TT.HU; TT.HĐND; UBND huyện;                                                         

- Uỷ ban MTTQVN huyện;

- Các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện;

- Các cơ quan Trung ương, cơ quan tỉnh đóng

trên địa bàn;

- Trang thông tin điện tử huyện (đăng thông báo);

- Đài Truyền thanh huyện (để thông báo)’

- UBND các xã, thị trấn;

- Công an huyện; Công an thị trấn Nàng Mau;

 - Lưu VP (TD).

      

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Vui

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy thông báo lịch tiếp công dân định kỳ vào thứ Tư hàng tuần, trong năm 2020, cụ thể như sau:

- Tháng 01/2020: ngày 08-15 và ngày 22.

- Tháng 02/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 3/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 4/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 5/2020: ngày 06-13-20 và ngày 27.

- Tháng 6/2020: ngày 03-10-17 và ngày 24.

- Tháng 7/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 8/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 9/2020: ngày 09-16-23 và ngày 30.

- Tháng 10/2020: ngày 07-14-21 và ngày 28.

- Tháng 11/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 12/2020: ngày 02-09-16-23 và ngày 30.

          Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện sẽ tiếp công dân đột xuất khi cần thiết theo quy định của Luật Tiếp công dân.

* Thời gian tiếp công dân:

- Sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ.

- Chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

* Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp công dân huyện hoặc phòng họp 1 - UBND huyện Vị Thủy. Số 01, đường Ngô Quốc Trị, ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

 

 

Đang online: 2
Hôm nay: 565
Đã truy cập: 263690
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.