dvctt-muc-do-3-va-4 - UBND huyện Vị Thủy

 

Danh mục các thủ tục hành chính mức độ 3 và mức độ 4

Ngày 15-10-2020

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÊN TRỰC TUYẾN

MỨC ĐỘ 4 TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TỈNH HẬU GIANG

(Kèm theo Quyết định số 1822/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2021

của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang)

 

STT

Tên thủ tục

I

CẤP TỈNH (1.029 dịch vụ công)

II

CẤP HUYỆN (143 dịch vụ công)

1

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

2

Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ

3

Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

4

Cấp giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh

5

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

6

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)

7

Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu.

8

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu.

9

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

10

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

11

Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

12

Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

13

Công nhận “Ấp văn hóa”, “Khu vực văn hóa”

14

Đăng ký khi hợp tác xã chia

15

Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

16

Đăng ký khi hợp tác xã tách

17

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

18

Đăng ký thành lập hợp tác xã

19

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

20

Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh

21

Đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

22

Hỗ trợ nhận kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

23

Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng

24

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

25

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

26

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

27

Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

28

Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện

29

Thực hiện hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

30

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

31

Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo (03 tuổi, 04 tuổi và 05 tuổi)

32

Ghi vào sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

33

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

34

Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

35

Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

36

Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

37

Cấp bản sao từ sổ gốc

38

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

39

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

40

Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện

41

Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

42

Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

43

Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

44

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

45

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố cho gia đình

46

Thủ tục công nhận ban vận động thành lập Hội

47

Thủ tục thành lập hội

48

Thủ tục phê duyệt điều lệ hội

49

Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội

50

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

51

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

52

Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

53

Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo

54

Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện

55

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tôn giáo tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

56

Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

57

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố về khen thưởng đối ngoại

58

Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

59

Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

60

Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

61

Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội

62

Thủ tục đổi tên hội

63

Thủ tục hội tự giải thể

64

Thủ tục cấp Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

65

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ

66

Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ

67

Thủ tục thay đổi Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

68

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

69

Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

70

Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

71

Thủ tục đổi tên quỹ

72

Thủ tục quỹ tự giải thể

73

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

74

Đăng ký khai thác nước dưới đất

75

Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

76

Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

77

Đăng ký khi hợp tác xã sát nhập

78

Giải thể tự nguyện hợp tác xã

79

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

80

Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

81

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

82

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

83

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

84

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

85

Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

86

Chấm dứt hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

87

Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

88

Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

89

Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

90

Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

91

Xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa

92

Đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện

93

Thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện

94

Thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

95

Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

96

Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

97

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

98

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

99

Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

100

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

101

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

102

Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

103

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

104

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

105

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

106

Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh.

107

Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện.

108

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện.

109

Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước).

110

Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện.

111

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

112

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

113

Thủ tục Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

114

Thủ tục Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

115

Thành lập Trường Trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

116

Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở

117

Giải thể trường trung học cơ sở

118

Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú

119

Sáp nhập, chia, tách  trường phổ thông dân tộc bán trú

120

Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú

121

Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

122

Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

123

Giải thể trường tiểu học

124

Thành lập lớp năng khiếu thể dục, thể thao thuộc trường tiểu học, trung học cơ sở

125

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

126

Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

127

Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

128

Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã

129

Thành lập trung tâm học tập cộng đồng

130

Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

131

Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

132

Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.

133

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

134

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại

135

Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục

136

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

137

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

138

Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục

139

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

140

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

141

Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở

142

Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở

143

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

III

CẤP XÃ (88 dịch vụ công)

1

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

2

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

3

Cấp bản sao từ sổ gốc

4

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

5

Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

6

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

7

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

8

Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

9

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

10

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác

11

Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

12

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

13

Đăng ký hoạt động tín ngưỡng

14

Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

15

Thông báo tổ chức lễ hội cấp xã

16

Công nhận gia đình văn hóa

17

Thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng

18

Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng

19

Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng

20

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học.

21

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

22

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục

23

Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục

24

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục

25

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa (đối với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người).

26

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa (đối với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người).

27

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật (đối với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người).

28

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện  (đối với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người).

29

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện (đối với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người).

30

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác (đối với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người).

31

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (đối với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người).

32

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

33

Xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa

34

Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường

35

Thông báo thay đổi tổ hợp tác

36

Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác

37

Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

38

Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

39

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh

40

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp

41

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chi-a

42

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

43

Cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

44

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

45

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

46

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016 - 2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

47

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

48

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

49

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

50

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

51

Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

52

Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

53

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

54

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

55

Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

56

Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

57

Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

58

Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư

59

Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

60

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước

61

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

62

Quyết định điều chuyển tài sản công

63

Quyết định bán tài sản công

64

Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

65

Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công

66

Quyết định thanh lý tài sản công

67

Quyết định tiêu hủy tài sản công

68

Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại

69

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã (1473)

70

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã (1473)

71

Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)

72

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa

73

Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp

74

Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu

75

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh

76

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai

77

Phê duyệt Kế hoạch Khuyến nông địa phương cấp xã (1473)

78

Thủ tục Công nhận tuyên truyền viên pháp luật

79

Thủ tục Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

80

Thủ tục Công nhận hòa giải viên

81

Thủ tục Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

82

Thủ tục Thôi làm hòa giải viên

83

Thủ tục Thanh toán thù lao cho hòa giải viên

84

Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

85

Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

86

Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

87

Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập

88

Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

 

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy thông báo lịch tiếp công dân định kỳ vào thứ Tư hàng tuần, trong năm 2020, cụ thể như sau:

- Tháng 01/2020: ngày 08-15 và ngày 22.

- Tháng 02/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 3/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 4/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 5/2020: ngày 06-13-20 và ngày 27.

- Tháng 6/2020: ngày 03-10-17 và ngày 24.

- Tháng 7/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 8/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 9/2020: ngày 09-16-23 và ngày 30.

- Tháng 10/2020: ngày 07-14-21 và ngày 28.

- Tháng 11/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 12/2020: ngày 02-09-16-23 và ngày 30.

          Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện sẽ tiếp công dân đột xuất khi cần thiết theo quy định của Luật Tiếp công dân.

* Thời gian tiếp công dân:

- Sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ.

- Chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

* Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp công dân huyện hoặc phòng họp 1 - UBND huyện Vị Thủy. Số 01, đường Ngô Quốc Trị, ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

 

 

Đang online: 2
Hôm nay: 914
Đã truy cập: 1087278
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.